Κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους Χρήσης, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήποτε ανακοίνωση αποποίησης ευθύνης και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες:

“Πελάτης”, “Εσείς” και “Εσάς” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. “Μέρη” ή “Εμείς” αναφέρεται είτε στον Πελάτη είτε στην Εταιρεία μας είτε και στους δύο. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά και τις ανάγκες του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό, την κεφαλαιοποίηση και / ή τον / την ή αυτή, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου ως αναφερόμενη στο ίδιο.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της επιχείρησης σε βάση γνώσης πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο πληροφορίες που συλλέγονται από μεμονωμένους Πελάτες. Ελέγχουμε συνεχώς τα συστήματα και τα δεδομένα μας για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους Πελάτες μας. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα για μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες κατά συστημάτων υπολογιστών και δεδομένων. Θα διερευνήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιες ενέργειες με σκοπό τη δίωξη ή / και τη διεξαγωγή αστικών διαδικασιών για την αποκατάσταση ζημιών κατά των υπευθύνων.

Εμπιστευτικότητα:

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη και τις αντίστοιχες Πελατειακές Καταγραφές μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ωστόσο, τα αρχεία Πελατών θεωρούνται εμπιστευτικά και επομένως δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από τους υπαλλήλους μας, και αν το ζητήσουν νομίμως από τις αρμόδιες αρχές. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση και αντίγραφα όλων των στοιχείων Πελάτη που διατηρούμε, υπό την προϋπόθεση ότι μας δίνεται εύλογη ειδοποίηση για ένα τέτοιο αίτημα. Οι πελάτες καλούνται να διατηρούν αντίγραφα εγγράφων που δίδονται σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Όπου ενδείκνυται, θα εκδώσουμε στους Πελάτες τις κατάλληλες γραπτές πληροφορίες, τα φυλλάδια ή τα αντίγραφα των αρχείων, ως μέρος μιας συμφωνηθείσας σύμβασης, προς όφελος και των δύο μερών. Δεν θα πουλήσουμε, δεν θα μοιρατούμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους ή χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα. Οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από την εταιρεία αυτή θα αφορούν μόνο την παροχή συμφωνημένων υπηρεσιών και προϊόντων.

Αποποίηση ευθυνών

Εξαιρέσεις και Περιορισμοί:

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται με βάση “ώς έχουν”. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αυτή η Εταιρεία:

  • αποκλείει όλες τις παραστάσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο και το περιεχόμενό του ή που παρέχονται ή ενδέχεται να παρέχονται από οποιοδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ανακριβειών ή παραλείψεων στον παρόντα ιστότοπο ή / και στα έγγραφα της Εταιρείας, και
  • αποκλείει κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την άμεση απώλεια, την απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή κέρδών στον υπολογιστή σας, στο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα συστήματα και στα προγράμματα και στα δεδομένα που αυτά αφορούν ή σε οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση, επακόλουθη και παρεπόμενη ζημία.

Ωστόσο, η Εταιρεία δεν αποκλείει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από την αμέλειά της. Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ισχύουν μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Κανένα από τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή δεν επηρεάζεται.

Διαθεσιμότητα υπηρεσιών:

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο διατίθενται μόνο στην Κύπρο ή σε σχέση με καταχωρίσεις από την Κύπρο. Όλες οι υπηρεσίες προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά της Κύπρου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό οποιωνδήποτε λήψεων, προγραμμάτων και κειμένου που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου. Η αναδιανομή ή η αναδημοσίευση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης ή άλλων παρόμοιων ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία από αυτόν τον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη ή χωρίς λάθη, αν και παρέχεται με την καλύτερη δυνατότητα.

Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε δεδομένα από λογισμικά για να αναλύσουμε τάσεις, να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες για για να βελτιώσουμε την εμπειρία τόσο της χρήσης και πλοήγησης όσο και των υπηρεσιών μας. Οι διευθύνσεις IP δεν συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και έχουν ανωνυμοποιηθεί. Επιπλέον, για τη διαχείριση συστημάτων, την ανίχνευση προτύπων χρήσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων, οι διακομιστές ιστού καταγράφουν αυτόματα τις τυπικές πληροφορίες πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης, των χρόνων πρόσβασης / ανοικτού ταχυδρομείου, της διεύθυνσης URL που ζητήθηκε και της διεύθυνσης URL παραπομπής. Αυτές οι πληροφορίες δεν μοιράζονται με τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτήν την Εταιρεία. Οποιεσδήποτε ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω χωρίς τη ρητή άδειά σας.

Χρονική διάρκεια Δεδομένων Εγγραφής ή/και Επικοινωνίας:

H A.S. Safety Partners δεσμεύεται να αποθηκεύει με ασφάλεια τα δεδομένα για λογαριασμό των επισκεπτών μας οι οποίοι είτε εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας είτε μας αποστέλνουν μήμυμα μέσω φόρμας επικοινωνίας και τα χρονικά πλαίσια τήρησης των δεδομένων δεν υπερβαίνουν το ένα έτος. Όλα τα δεδομένα που υπερβαίνουν το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα θα διαγράφονται συστηματικά από τα συστήματά μας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας νωρίτερα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Cookies:

Όπως και οι περισσότερες διαδραστικές ιστοσελίδες, ο ιστότοπος της εταιρείας αυτής χρησιμοποιεί cookies για να μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία πλοήγησης. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητά του και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών. Μερικά από τα προγράμματα που έχουμε εγκατεστημένα στη σελίδα μας επίσης χρησιμοποιούν cookies. Μάθετε περισσότερα για τα cookies σε αύτη την ιστοσελίδα: www.allaboutcookies.org

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα cookies που χρησιμποιούμε μπορείτε να δείτε στην σελίδα Cookies της ιστοσελίδας μας.

Σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο:

Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συνδέοντάς τον με αυτόν.

Σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο:

Δεν παρακολουθούμε ή αναθεωρούμε το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Οι απόψεις που εκφράζονται ή παρουσιάζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες δεν μοιράζονται απαραιτήτως ή δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι εκδότες αυτών των απόψεων ή υλικού. Λάβετε υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να γνωρίζουν πότε φεύγουν από τον ιστότοπό μας και να διαβάσουν τις δηλώσεις απορρήτου αυτών των ιστότοπων. Θα πρέπει να αξιολογήσετε την ασφάλεια και την αξιοπιστία οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο ή έχει πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου, πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε αυτόν. Η Εταιρεία δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε προκληθεί, από την αποκάλυψή προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτους.

Επικοινωνία

Έχουμε πολλές διαφορετικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για διαφορετικά αιτήματα. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο “Επικοινωνία” στην ιστοσελίδα μας ή μέσω των αριθμών τηλεφώνου, fax ή κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας. H εταιρεία A.S. Safety Partners LTD  είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, Αριθμός: HE 332001, 5 Mαΐου 2014.

Ανωτέρας βίας:

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται έναντι του άλλου για τυχόν παράλειψη οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από οποιαδήποτε συμφωνία η οποία οφείλεται σε γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχο του πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής, της τρομοκρατίας, του πολέμου, της πολιτικής εξέγερσης, της εξέγερσης, πολιτικές αναταραχές, πράξεις αστικής ή στρατιωτικής εξουσίας, εξέγερση, σεισμό, πλημμύρα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή ανθρώπινο ενδεχόμενο εκτός του ελέγχου μας, το οποίο συνεπάγεται την περάτωση μιας συμφωνίας ή σύμβασης που συνάφθηκε ή που δεν μπορούσε λογικά να προβλεφθεί. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος που επηρεάζεται από τέτοιου είδους συμβάν ενημερώνει αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για την εν λόγω εκδήλωση και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε συμφωνίας που περιέχεται στο παρόν.

Παραίτηση

Η αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης αυτής ή οποιασδήποτε συμφωνίας ή στην αποτυχία οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικα μέσα που του απονέμει το δικαίωμα αυτό δεν αποτελεί παρέκκλιση και δεν προκαλεί μείωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή ή οποιαδήποτε συμφωνία. Η παραίτηση από οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής ή οποιασδήποτε Συμφωνίας θα είναι αποτελεσματική, εκτός εάν δηλώνεται ρητά ότι είναι τέτοια και υπογράφεται από αμφότερα τα Μέρη.

Γενικά

Οι νόμοι της Κύπρου διέπουν αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας), συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και με την αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων σε όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την πρόσβαση αυτή. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους θεωρηθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξαιρέσεων και περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω), τότε η μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα αποκοπεί από αυτούς τους όρους και οι υπόλοιποι όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. Η αποτυχία της Εταιρείας να επιβάλει οποιεσδήποτε από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και οποιαδήποτε Συμφωνία ή η μη άσκηση οποιασδήποτε δυνατότητας τερματισμού δεν θα ερμηνευτεί ως παραίτηση από αυτές τις διατάξεις και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα αυτών των Όρων ή οποιασδήποτε Σύμβασης ή οποιουδήποτε μέρους της ή το δικαίωμα στη συνέχεια να επιβάλει κάθε διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν θα τροποποιηθούν και συμπληρωθούν παρά μόνο γραπτώς και θα υπογραφούν από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Εταιρείας.

Κοινοποίηση αλλαγών:

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει από καιρό σε καιρό αυτούς τους όρους, όπως κρίνει σκόπιμο, και η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου θα σημαίνει ότι αποδέχεστε οποιαδήποτε προσαρμογή στους όρους αυτούς. Εάν υπάρχουν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου, θα ανακοινώσουμε ότι αυτές οι αλλαγές έγιναν στην αρχική μας σελίδα και σε άλλες βασικές σελίδες του ιστότοπού μας. Εάν υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης των Πελατών μας, θα γίνεται ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου σε όσους επηρεάζονται από αυτήν την αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας 30 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών. Συνεπώς, σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε αυτή τη δήλωση σε τακτική βάση.
A.S. Safety Partners