Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Σχετικά με το πρόγραμμα

Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ): Σκοπός του προγράμματος από την A.S. Safety Partners – Σεμινάρια Κύπρος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενημέρωση για τις Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, για την ετοιμασία και διαχείριση της Γραπτής Εκτίμησης Επικινδυνότητας, την Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας, την Εργονομία, την Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Φυσικούς-Χημικούς-Βιολογικούς Παράγοντες.

Διάρκεια: 35 Ώρες

Με το τέλος του προγράμματος στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό και ανώτερα στελέχη των Επιχειρήσεων, σε Λειτουργούς και μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας. Οι συμμετέχοντες στα Σεμινάρια: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) θα αποκτήσουν τις θεωρητικές αλλά και τις πρακτικές γνώσεις έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Νομοθεσίας ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση των ΕΣΥΠΠ και γενικά τα θέματα που προνοούνται για τη διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Στόχοι του προγράμματος

Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να:

  • Διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης
  • Αναγνωρίζουν διάφορους κινδύνους
  • Εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου
  • Εισηγούνται / εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων
  • Αντιδράσουν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης του κινδύνου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

26ΣΕΠ(ΣΕΠ 26)8:30 ΠΜ24ΟΚΤ(ΟΚΤ 24)4:30 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΣΥΠΠ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020)26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 03, 10, 17, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20208:30 ΠΜ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24) 4:30 ΜΜ Λάρνακα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

26ΣΕΠ(ΣΕΠ 26)8:30 ΠΜ24ΟΚΤ(ΟΚΤ 24)4:30 ΜΜΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΣΥΠΠ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020)26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 03, 10, 17, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26) 8:30 ΠΜ - (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 24) 4:30 ΜΜ Λάρνακα

Πρόσφατα σεμινάρια Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία