Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Κύπρο

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ενασχόλησης. Η εκμάθηση και επιμόρφωση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας, αλλά και τη σωστή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

Βασικές Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να γνωρίσουν τα βασικά μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή καθώς και να τους εκπαιδεύσει να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του για...

Microsoft Word - Advanced

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές εταιρειών ή τμημάτων και στους προσωπικούς βοηθούς τους (γραφειακό προσωπικό), καθώς επίσης και σε γραμματειακό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις & δεξιότητες...

Microsoft Excel – Basic to Advanced

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων, σε στελέχη γραμματειακής υποστήριξης και όλες τις κατηγορίες Βοηθών Διοίκησης. Επιπλέον, απευθύνεται και σε ανεξάρτητους...

Microsoft Excel – Advanced (Functions, Formulas e.t.c)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους ελεύθερους επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, λογιστές, οικονομολόγους, υπαλλήλους τμημάτων μισθοδοσίας, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων...

Microsoft Powerpoint - Advanced

Η εφαρμογή του Μ.PowerPoint χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κάθε εταιρεία ανεξάρτητα από το μέγεθός της, όπως χρησιμοποιείται επίσης από όλους σχεδόν τους ελεύθερους επαγγελματίες και πωλητές για προώθηση υπηρεσιών και...

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλες τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές εταιρείες, ημικρατικούς οργανισμούς, κοινωφελή ιδρύματα και κυβερνητικά τμήματα και γενικότερα σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στην...

Επερχόμενα σεμινάρια

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από τα πρόσφατα σεμινάρια Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών